Doanh nghiệp muốn thành công, Cần có chiến lược dài hạn